Hmong Girl no.3

Wang Jian Shan
Pastel woodcut
21.5 x 26.5 cm

The Artist

Artwork Inquiry